loading...
1


نظارت بر پرستار بچهیکی از موارد استفاده از دوربین مداربسته مخفی، در خانه ها و برای نظارت بر فعالیت کارگر یا پرستار بچه است. این نوع از دوربین ها با نام “دوربین پرستار بچه” شناخته می شوند. در سراسر دنیا بر روی نصب این دوربین ها اختلاف نظر وجود دارد.در مواردی پرستار بچه به علت تکان دادن شدید بچه که اهمیت زیادی هم ندارد، مورد